ЗА НАС

Националната телефонна линия за деца 116 111.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2022/2023 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
  2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2022 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg.

ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев”- гр. София е преобразуваното със Заповед №РД14- 283/20.07.2017г. на Министъра на образованието, I ППУ.

През дългогодишното си съществуване принципите, на които се подчинява работата в ЦСОП „Проф.дпн Георги Ангушев“ , гр. София са изцяло отдадени в ползата и името на децата със специални образователни потребности, изцяло съобразени с индивидуалните им възможности и потребности, извършвана от най-добрите специалисти в областта.
Центъра предлага обучение и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности във функционално структурирана образователна среда.
Предоставя специална образователна подкрепа според индивидуалните възможности на учениците със специални образователни потребности.

Прилага нови, интегрирани технологии и практики в обучението по общообразователна  и профилирана подготовка.

Внедрява информационни и комуникационни технологии в учебните часовете.
Формира личностни и социално значими умения.
Участва в дейности и проекти на общинско ниво.
Ние осигуряваме:
•Планиране и организация на качествено общообразователно и профилирано обучение на учениците;
•Реални възможности за формиране на практически умения и подготовка за социално включване;
Идентифициране на добрите практики създаване условия за тяхната устойчивост.
ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТНИ И СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ УМЕНИЯ
• Адекватна материално-техническа база
• Богат опит в работата с деца със специални образователни потребности
• Сътрудничество с дарителски организации
• Опит в управлението на проекти
• Специални образователни програми
• Индивидуален подход в работата с деца
Обучават се 104 деца/ученици от 1- 12 клас/ група .
В ЦСОП „Проф.дпн Георги Ангушев”- София се работи за интегриране, развиване на социално- психологически потенциал за достигане на по-добър социален опит за учебни, трудови и социални дейности и умения. Намаляване на качествената деформация на социалните взаимодействия, формиране на интеркултурна и емоционална мотивация.
Нашата база разполага с учебни кабинети, кабинет арт терапия, сензорна зала, зала за крикет на маса, кинезитерапия, психологичен кабинет, логопедичен кабинет, физкултурен салон, кабинет за полезни умения /кухня/, кабинет по музикална терапия.
В следствие на екипната работа специални педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори, в центъра има приятен микроклимат, което е благоприятна база за работа и игри и може да осигури напредъка на децата в когнитивен, езиков и социално- битов аспект.

Това сме ние !

Изпитанието пред което е поставена образователната система днес и в часност оказването на онлайн специална образователна подкрепа, осъществявана от  ЦСОП „Георги Ангушев“, всъщност се оказва доста интересен процес не само за самите деца, но и за екипа от специалисти. Родителите са също толкова изненадани и благодарни за получената подкрепа в този труден за всички период и изненадаха ръководството и целия екип с благодарствени писма.

Благодарствени писма от родители– свали документа

Дистанционното обучение в ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“ продължава вече трети ден. Всеки ден броя на обхванатите деца се увеличава. Ръководството и целия екип благодари на родителите и директорите на центровете в които децата са настанени и се рехабилитират за бързото и адекватно съдействие в обучителния процес. Използват се специално създадени за целта групи, както и всички достъпни онлайн видео платформи с полезни материали за оказване на специална подкрепа.

От 16.03.2020г. в ЦСОП “Проф. дпн Георги Ангушев” стартира дистанционна форма на обучение за всички ученици 1- 12 група във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и обявеното извънредно положение в страната, свързано с разпространението на COVID-19. С цел недопускане на спад в равнището на усвояване и поддържане на придобитите знания, умения и компетентности се осъществява дистанционен контакт с учениците, родителите, ръководството и целият педагогически състав на ЦСОП под следните форми:

-сформирана е фейсбук група и видео чат с име ЦСОП “Проф. дпн Георги Ангушев” за координация между педагогическите специалисти;                            -сформирани са групи в приложенията вайбър и месинджър от груповите ръководители, чрез които се разпространяват необходимите достъпни онлайн материали и се дават видео консултации на ученици и родители;                                                                                 – предават се материали и видео уроци чрез имейл адрес и се следи за състоянието на децата чрез ежедневни телефонни разговори с родителя.            Онлайн обучението се провежда всеки делничен ден от 9:30ч. до 14:30ч. под индивидуална и групова форма, съобразено с техническите възможности на семействата и психо- физическите особености на децата.

Екипът на ЦСОП “Проф. дпн Георги Ангушев” остава на разположение на родителите извън часовия диапазон на провежданото онлайн обучение като е готов да окаже съдействие и подкрепа по всяко време.

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ

НАШЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Ученици от ЦСОП „Проф. ДПН Георги Ангушев“ са участници в проект „SIT2PLAY – Приобщаващ седящ волейбол: инструмент за промяна на възприемането на уврежданията – 603161-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP“, въз основа на подписано Споразумение за партньорство с Италианската федерация по волейбол с Министерството на младежта и спорта на Република България.
В проектът участват 8 партньори от 6 европейски държави: организацията PARAVOLLEY EUROPE – Люксембург; Италианския паралимпийски комитет; Естонската волейболна федерация; Финландската спортна асоциация за спорт за хора с увреждания; Словенската волейболна федерация; Турската волейболна федерация, Италианската федерация по волейбол.
Проектът SIT2PLAY се реализира в периода януари-декември 2019г.
Той тества иновативен модел за социално включване чрез определяне на нови правила за седящ волейбол, прилагайки специфична програма за обучение на учители и преподаватели и организация на турнири на национално и международно ниво.
Ученици от ЦСОП участваха в турнир по седящ волейбол, който се проведе на 25 септември 2019г. в тренировъчната зала на „Арена Армеец, като отборът победител ще има възможността да участва в Международния турнир по проекта Sit2Play, който ще се проведе на 19-20 ноември в Рим, Италия.
Проект „SIT2PLAY“ е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Top