ЗА НАС

 

Националната телефонна линия за деца 116 111.

 

 

 

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I, II, III, IV и VIII клас

Агенцията за социално подпомагане започна да приема заявления за еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в I, II, III, IV и VIII клас за учебната 2023/2024 година.

Сумата се изплаща на два пъти. Половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо повторно подаване на документи.

Право на подпомагане имат всички деца, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище, при условие, че живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството си.

Помощта се предоставя на родители и осиновители, приемни семейства/семейства на близки и роднини, настойници и попечители без значение от размера на техните доходи.

Документи се подават до 15 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в съответния клас за учебната 2023/2024 г. Изключение се прави в случаите, в които поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но за не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

 

Първо помощно училище „Проф. дпн Георги Ангушев“ – гр. София е преобразувано  със Заповед №РД14- 283/20.07.2017г. на Министъра на образованието и науката в Център за специална образователна подкрепа „Проф. дпн Георги Ангушев“

През дългогодишното си съществуване принципите, на които се подчинява работата в ЦСОП „Проф.дпн Георги Ангушев“ , гр. София са изцяло отдадени в ползата и името на децата със специални образователни потребности, изцяло съобразени с индивидуалните им възможности и потребности, извършвана от най-добрите специалисти в областта.
Центъра предлага обучение и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности във функционално структурирана образователна среда.
Предоставя специална образователна подкрепа според индивидуалните възможности на учениците със специални образователни потребности.

Прилага нови, интегрирани технологии и практики в обучението по общообразователна  и профилирана подготовка.

Внедрява информационни и комуникационни технологии в учебните часовете.
Формира личностни и социално значими умения.
Участва в дейности и проекти на общинско ниво.
Ние осигуряваме:
•Планиране и организация на качествено общообразователно и профилирано обучение на учениците;
•Реални възможности за формиране на практически умения и подготовка за социално включване;
Идентифициране на добрите практики създаване условия за тяхната устойчивост.
ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТНИ И СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ УМЕНИЯ
• Адекватна материално-техническа база
• Богат опит в работата с деца със специални образователни потребности
• Специални образователни програми
• Индивидуален подход в работата с деца
Обучават се 104 деца/ученици от 1- 12 клас.
В ЦСОП „Проф.дпн Георги Ангушев”- София се работи за интегриране, развиване на социално- психологически потенциал за достигане на по-добър социален опит за учебни, трудови и социални дейности и умения. Намаляване на качествената деформация на социалните взаимодействия, формиране на интеркултурна и емоционална мотивация.
Нашата база разполага с учебни кабинети, сензорна зала, кинезитерапия, психологичен кабинет, логопедичен кабинет, физкултурен салон, кабинет за полезни умения, кабинет по музикална терапия.
В следствие на екипната работа на специалните педагози, психолог, логопед, в центъра има приятен микроклимат, което е благоприятна база за работа и игри и може да осигури напредъка на децата в когнитивен, езиков и социално- битов аспект.

Това сме ние !

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ

НАШЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Ученици от ЦСОП „Проф. ДПН Георги Ангушев“ са участници в проект „SIT2PLAY – Приобщаващ седящ волейбол: инструмент за промяна на възприемането на уврежданията – 603161-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP“, въз основа на подписано Споразумение за партньорство с Италианската федерация по волейбол с Министерството на младежта и спорта на Република България.
В проектът участват 8 партньори от 6 европейски държави: организацията PARAVOLLEY EUROPE – Люксембург; Италианския паралимпийски комитет; Естонската волейболна федерация; Финландската спортна асоциация за спорт за хора с увреждания; Словенската волейболна федерация; Турската волейболна федерация, Италианската федерация по волейбол.
Проектът SIT2PLAY се реализира в периода януари-декември 2019г.
Той тества иновативен модел за социално включване чрез определяне на нови правила за седящ волейбол, прилагайки специфична програма за обучение на учители и преподаватели и организация на турнири на национално и международно ниво.
Ученици от ЦСОП участваха в турнир по седящ волейбол, който се проведе на 25 септември 2019г. в тренировъчната зала на „Арена Армеец, като отборът победител ще има възможността да участва в Международния турнир по проекта Sit2Play, който ще се проведе на 19-20 ноември в Рим, Италия.
Проект „SIT2PLAY“ е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Top