Профил на купувача

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 187 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3 Т.1  ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  С ПРЕДМЕТ :

Ремонт на носещата конструкция и капандурите на покрива на Център за специална образователна подкрепа „Проф. дпн Георги Ангушев“, гр. София.

 

Top